กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม ตามนโยบายรัฐบาล (ศสช./ข่าว)

วันที่ 16 ก.ย. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

๓๘/๒๕๕๘

               ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี ๒๕๕๘ (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2014) ภายใต้แนวคิด "เนคเทค: พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม หรือ A Driving Force to an Innovation Economy” มีนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท ๒๒

                ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ภายใต้แนวคิด "พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม หรือ A Driving Force to an Innovation Economy” เป็นหัวข้อที่สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทย โดยมุ่งการสร้างสมดุลของการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมที่นำไปสู่การเติบโต ใน ๓ มิติ ประกอบด้วย การเติบโตแบบทั่วถึง (inclusive growth) การเติบโตที่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูง (productive growth) และการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green growth)

               สิ่งที่สอดรับกับสถานการณ์ของประเทศไทย และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเข็มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการเร่งสร้างขีดความสามารถด้านงานวิจัย และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยการส่งเสริมและสนับสนุนงบการลงทุนด่านงานวิจัยและพัฒนาให้เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ รวมทั้งการเสริมสร้างบุคลากรวิจัย และการสร้างเครือข่ายวิจัยสำหรับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกของประเทศ มุ่งไปสู่ประโยชน์ของสังคมและประชาชน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น สนับสนุนการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ และดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม นำนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดงานภายใต้แนวคิดดังกล่าวนี้จึงเป็นเสมือนการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่นวัตกรรมซึ่งจะช่วยนำพาประเทศให้ก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (middle-income trap) อันจะเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนด้วย

               การประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปีเป็นเวที เวทีทางวิชาการและนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ที่สื่อให้เห็นถึงแนวคิดและผลงานทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล ภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เนคเทคและพันธมิตรคิดค้นขึ้น ในการนำไปใช้เป็นพื้นฐานหรือพัฒนาต่อยอด เพื่อช่วยส่งเสริม ผลักดันให้เกิดการเติบโตของการดำเนินธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ รวมถึงเกิดผลลัพธ์ในเชิงการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรมบริการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

               ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยที่พร้อมนำไปใช้ได้จริง โดยแบ่งเป็นโซน นวัตกรรมเศรษฐกิจ ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ นวัตกรรมเพื่อสังคม ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผลงานโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ผลงานทางด้านไอทีที่ต่อยอดพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ติดอาวุธด้านการตลาด พร้อมสู่การใช้งานจริง จำนวน ๑๕ ทีม

               ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบและเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ภาครัฐและธุรกิจเอกชนนำผลงานวิจัยไปพัฒนาและต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

ศสช./ภาพ,ข่าว

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode