กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 9 ก.ย. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

๓๖/๒๕๕๘
 
               นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ (ศสช.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ เป็นงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๓ โครงการ ดังต่อไปนี้ โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรักษาประสิทธิภาพการให้บริการ จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณ ๓๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ มีการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ป้องกันข้อมูลถูกบิดเบือน เพื่อให้ระบบต่างๆสามารถบริการได้อย่างต่อเนื่อง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณ ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งพบปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานชำรุดและเสื่อมสภาพเพราะใช้งานมานาน โดยส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเกิน ๗ ปี โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์หลักเพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ศสช. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันห้องคอมพิวเตอร์หลักมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๗ ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้ระบบเครื่องปรับอากาศไม่สามารถรักษาระดับความเย็นได้ เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำรองไฟได้เพียงแค่ ๒ ชั่วโมง ทำให้เวลาไม่เพียงพอในการสำรองข้อมูลและเตรียมตัวสำหรับปิดระบบเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบพื้นยกเป็นแบบเทคโนโลยีเก่าไม่กระจายความเย็น สายสัญญาณเสื่อมสภาพ จึงต้องปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์หลักให้มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ข่าวสารสู่ประชาชนได้ตลอดเวลา เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ
               นายนรกิจ ศรัทธา ผอ.ศสช. กล่าวเพิ่มเติม ศสช. ได้ดำเนินการขออนุมัติจาก นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยทั้ง ๓ โครงการดังกล่าว เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการจัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ปปช. กำหนด เพื่อประกาศทาง www.prd.go.th ประกอบกับนโยบายรัฐบาล ให้หน่วยราชการที่ได้รับงบลงทุนดำเนินการจัดหาคู่สัญญาให้เสร็จสิ้น เพื่อที่จะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้งบประมาณสามารถหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทาง ศสช. ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการต่างๆ เข้าร่วมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยความคืบหน้าต่างๆสามารถติดตามได้ทาง www.prd.go.th
 
 
ศสช./ภาพ,ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode