กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
จังหวัดพัทลุง กำหนดจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง เพื่อขับเคลื่อนเมืองคุณธรรมต้นแบบ นำวิถีพอเพียงสู่วิถีชีวิตประชาชน

วันที่ 28 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 662 คน)
 

จังหวัดพัทลุง กำหนดจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง
เพื่อขับเคลื่อนเมืองคุณธรรมต้นแบบ นำวิถีพอเพียงสู่วิถีชีวิตประชาชน

นางศิริพร ทองทวี วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 กันยายน 2558 นี้ จังหวัดพัทลุง โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุงขึ้น ณ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนชาวพัทลุง เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างคนดีของจังหวัดพัทลุง ซึ่งดำเนินการภายใต้แนวคิด "เมืองลุง เมืองบายใจ” ที่ส่งเสริมให้ประชาชน นำหลักคำสอนในศาสนาที่ตนนับถือ และ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะทำให้การเรียนรู้ในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สำหรับกิจกรรมเวทีสมัชชาคุณธรรมในวันที่ ในวันที่ 2 กันยายนนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นำเสนอผลงานรูปแบบของนิทรรศการมีชีวิต ให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถศึกษาเรียนรู้ ร่วมกิจกรรม และนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งกิจกรรมนิทรรศการ จะมีตลอดทั้งวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป กับอีกส่วนหนึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทางวิชาการซึ่งจะมีการปาฐกถาพิเศษ โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในหัวข้อ "สังคมคุณธรรม หลังการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย” โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป นอกจากนี้จังหวัดพัทลุง โดย ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จะประกาศขับเคลื่อน "เมืองลุง เมืองบายใจ” เพื่อรวมพลังชาวพัทลุงร่วมสร้างสังคมคุณธรรมด้วย

นางศิริพรฯ ยังกล่าวอีกว่า จังหวัดพัทลุงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเมืองคุณธรรม กับศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม เพื่อพัฒนาจังหวัด ให้เป็นจังหวัดต้นแบบเมืองคุณธรรมของประเทศ ซึ่งจังหวัดพัทลุง เป็น 1 ใน 4 จังหวัดของเมืองคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดพัทลุง โดยแต่ละจังหวัดได้ใช้แนวคิดและศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการแตกต่างกันไป ซึ่งในส่วนของจังหวัดพัทลุง ใช้คำว่า "เมืองลุง เมืองบายใจ”

นางศิริพรฯ กล่าวในตอนท้ายว่า หากจังหวัดพัทลุงสามารถดำเนินโครงการดั่งกล่าวประสบความสำเร็จ จะทำให้จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีความสงบสันติ น่าอยู่น่าอาศัย "กินอิ่ม นอนอุ่น” คือมีเศรษฐกิจดี มีความพอเพียง ไม่มีหนี้สิน มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีโจรผู้ร้าย ไม่มีอาชญากรรม ผู้คนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาในจังหวัดพัทลุง ก็จะมีความ "บายใจ” หมายถึงไม่มีเรื่องให้ต้องกังวล หรือ มีความสุขนั่นเอง
ซึ่งความสำเร็จอย่างที่ว่านั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากชาวพัทลุงทุกคน
**********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode