กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
โลกยุคใหม่ของ กปส. และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 21 ส.ค. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (สรอ.) จัดงานสัมมนา "ราชการยุคใหม่... จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จด้วยเครือข่าย GIN” ภายใต้โครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network GIN) โดย นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาและแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) ถ.งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ
               นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สรอ. กล่าวว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่พัฒนาประเทศ โดยยกระดับการบริหารงานของภาคราชการ และการบริการประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัยและทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่สนองความต้องการของทุกภาคส่วน ซึ่งโครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) ถือเป็นโครงการสำคัญที่มีเป้าหมายในการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของประเทศ (Common Government Network Infrastructure) ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการอย่างมั่นคงปลอดภัย รวมถึงมีการบูรณาการระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกันได้ (Common Services) ลดระยะเวลา ลดต้นทุนต่อหน่วย และลดการซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณด้านเครือข่ายภาครัฐ อีกทั้ง เพื่อบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันเป็น Government Intranet ที่รองรับระบบงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูล และการทํางานได้อย่างเป็นรูปธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีความมั่นคง ปลอดภัยสูง
               ทั้งนี้ ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล เพื่อการก้าวสู่เป้าหมายในการบูรณาการ และยกระดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ EGA ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ในหลายด้าน โดยโครงการหลักที่สำคัญ ปัจจุบันมีระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกันบนเครือข่าย GIN หลายๆระบบข้อมูลสำคัญ อาทิ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบงานบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ (GSMS) ระบบ National Single Window (NSW) และมีหน่วยงานที่ใช้งานจำนวนสะสมทั้งสิ้นประมาณ ๓,๑๐๘ หน่วยงาน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของโครงการ
               โดยตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา EGA ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับโครงการ GIN ทั้งในส่วนของการสัมมนา อบรม Roadshow รวมถึง Workshop ต่างๆ ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ ส่งเสริมการใช้งานเครือข่าย GIN รวมถึงเพื่อให้ใช้งานหรือประยุกต์ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานของหน่วยงาน และสามารถส่งมอบคุณค่าในการบริการให้กับภาคประชาชน
 
พุทธรัฐ ศสช./ภาพ,ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode