กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครปฐม

วันที่ 19 ส.ค. 2558 )
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครปฐม

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 19.29 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

โอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จำนวน 10 แห่ง และทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม จำนวน 30 คน เข้าเฝ้าและรับพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจเพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคม จากนั้นทรงทอดพระเนตรการแสดงจากตัวแทนสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา และทรงพระราชทานพระอนุญาตให้อาสาสมัครและสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และโรงเรียนเครือข่าย ถวายรายงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ และซักถามปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ทำให้เกิดขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม

สำหรับจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ตลอดระยะเวลา 12 ปี ภายใต้การควบคุมกำกับงานของคณะกรรมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม จากทุกภาคส่วน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้ปี 2558 มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE กลุ่มอายุ 10 - 24 ปี เข้าร่วมเป็นสมาชิกร้อยละ 90.16 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการต้นแบบระดับเพชร และชมรมในสถานศึกษาต้นแบบระดับทอง อย่างละ 1 แห่ง ตลอดจนมีการดำเนินโครงการใครติดยายกมือขึ้น และจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการมาโดยต่อเนื่อง
ในส่วนของโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ได้น้อมนำหลักดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนรวมตัวกันดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ "เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด” ให้นักเรียนดูแลช่วยเหลือกัน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถที่หลากหลายตามความสนใจและความชอบของตนเอง พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การคิดวางแผน การมีจิตอาสา เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเป็นอย่างดี
 
 
*********
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode