กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ช่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 88/2558 เรื่อง กรมเจ้าท่า จัดโครงการปลูกหญ้าแฝก ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 19 ส.ค. 2558 )
 
กรมเจ้าท่า จัดโครงการปลูกหญ้าแฝก ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1-8 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษา ทางน้ำ จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกในบริเวณพื้นที่ของการขุดลอกของกรมเจ้าท่า ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ "โครงการปลูกหญ้าแฝก” โดยการนำหญ้าแฝกปลูกในส่วนของพื้นที่การขุดลอก เพื่อเป็นการป้องกันแนวตลิ่ง ถูกน้ำกัดเซาะ การชะล้างพังทลายของหน้าดิน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบให้ดียิ่งขึ้น สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ และทะเลภายในน่านน้ำไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเดินเรือ การระบายน้ำ การป้องกันอุทกภัย ภัยแล้ง รักษาฟื้นฟูสภาพแนวลำน้ำ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายการเดินเรือ รับผิดชอบดูแลร่องน้ำทางเดินเรือ แม่น้ำและลำคลองที่เป็นทางน้ำสาธารณะประโยชน์ทั่วประเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการ เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "โครงการปลูกหญ้าแฝก” เพื่อป้องกันการพลังทลายของหน้าดิน การขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนในการใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดจน การใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบันพบว่าร่องน้ำมีการตื้นเขินทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทาง การไหล ทำให้เกิดปัญหาการกัดเซาะ และตลิ่งพังทลาย ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณะประโยชน์ เช่น ถนน วัด โรงเรียน ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนที่อาศัยและตั้งอยู่ริมน้ำ จากปัญหาดังกล่าว สำนักพัฒนา และบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า จึงได้ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟู อีกทั้งได้นำวัสดุที่ได้จากการขุดลอก มาซ่อมแซมปรับถมตลิ่งรักษาสภาพให้คงเดิม และเพื่อเป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้ดียิ่งขึ้น กรมเจ้าท่าจึงได้ดำเนินการจัดโครงการปลูกหญ้าแฝก สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "โครงการปลูกหญ้าแฝก” ซึ่งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและขยายผลให้ประชาชนปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกว้างขวางและต่อเนื่อง เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย มีรากยาวแผ่กระจายลงไปในดินได้ตรง ๆ และง่ายต่อการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาระบบนิเวศน์ ช่วยแก้ปัญหาและป้องกันการการชะล้างพังทลายของดิน ทำให้ริมฝั่งแม่น้ำมีความสวยงาม และที่สำคัญ เป็นการบูรณาการเสริมสร้างความสามัคคีร่วมกันของคนในชาติ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินปลูกหญ้าแฝกในหลายพื้นที่ อาทิ บริเวณฝั่งแม่น้ำท่าจีน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ฝั่งแม่น้ำลพบุรี อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่น้ำน่าน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งดำเนินการปลูกหญ้าแฝกแล้วทั้งสิ้น 20,000.ต้น และพื้นที่ต่อไปจะดำเนินการบริเวณคลองลำนารายณ์และคลองบัวหลวง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 20-25 กันยายน 2558 จำนวน 10,000 ต้น ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า หมายเลขโทรศัพท์ 02 233 1311-8 ต่อ 319                    ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 19 สิงหาคม 2558เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode