กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย

วันที่ 10 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 839 คน)
 

ราชภัฏโคราช อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จัดโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย : พัฒนาโจทย์และข้อเสนอการวิจัย ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม
จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ต่อด้วย การเสวนา เรื่อง โจทย์วิจัยและความต้องการใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การรับฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์ : เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน และการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการค้นหาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้บริการวิชาการ การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล ภายใต้ข้อกำหนดนโยบายการส่งเสริมการทำวิจัยควบคู่ไปกับการพัฒนานักวิจัย มีกระบวนการพัฒนานักวิจัย 2 เป้าหมายคือ มีการพัฒนาศักยภาพตัวนักวิจัย และพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อันนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ ให้สามารถรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาคีเครือข่าย และกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศ ให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากลต่อไป

 

******************

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode