กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช ผลักดันบุคลากร สู่เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากร

วันที่ 10 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 818 คน)
 
ราชภัฏโคราช ผลักดันบุคลากร สู่เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากร

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถจัดทำใบพรรณนางาน (Job description) เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง การจัดทำใบพรรณนางาน และแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการจัดทำใบพรรณนางาน วิทยากรโดย อาจารย์เมธี กีรติอุไร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และทีมวิทยากรจากโปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
การจัดโครงการครั้งนี้ ได้แบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติให้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ให้สามารถเขียนใบพรรณนางานของตนเองให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน ป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อนระหว่างตำแหน่งต่างๆ ภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งเป็นพื้นฐานในการประเมินค่างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทำให้บุคลากรได้รับทราบขอบเขตหน้าที่ของตนเองที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการนำไปใช้ออกแบบระบบการบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ อาทิ การสรรหาบุคลากร การพัฒนาฝึกอบรม การบริหารผลตอบแทน และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
 
**********************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode