กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา

วันที่ 3 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 814 คน)
 
จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา
ผู้ประกาศ : จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างระบบแนะแนวร่วมระหว่างสถานศึกษาสายสามัญกับสถานศึกษาสายวิชาชีพ และเพื่อเปลี่ยนทัศนคติครู ผู้ปกครองให้เกิดการยอมรับการศึกษาสายวิชาชีพ

เทป : วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาการแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างระบบแนะแนวร่วมระหว่างสถานศึกษาสายสามัญกับสถานศึกษาสายวิชาชีพ และเพื่อเปลี่ยนทัศนคติครู ผู้ปกครองให้เกิดการยอมรับการศึกษาสายวิชาชีพ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับจังหวัดนครปฐม \

ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนักเรียนนิยมเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ อันเกิดจากการผลักดันของผู้ปกครองและการแนะแนวที่เน้นภาควิชาการมากกว่าวิชาชีพ เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับจึงส่งผลให้เด็กขาดทักษะในการทำงานเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานและไม่สามารถตอบสนองภาคธุรกิจ การแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นต้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต้องใช้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม โดยยึดหลักการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข และร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น ระบบแนะแนวร่วมระหว่างสถานศึกษาสายสามัญกับสายอาชีพและภาคส่วนอื่นๆ จึงมีความจำเป็นให้เด็กมีทางเลือกในการศึกษาอย่างถูกต้องตรงความต้องการกับทักษะของตนเอง ตลอดจนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในจังหวัด โดยเริ่มให้เด็กได้เรียนรู้วิชาชีพผ่านการแนะแนวตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อผลิตภาพของจังหวัดนครปฐม
สำหรับการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินโครงการ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นและผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษา รวมทั้งบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ ประมาณ 120 คนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode