กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> ข่าวในพระราชสำนัก >> กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
กาชาดชลบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมตามรอยพระศาสดา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558

วันที่ 29 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 2698 คน)
 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นายบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมตามรอยพระศาสดา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558
 
 ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาลิกา อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาเป็นวันที่ มีความสำคัญใหญ่หลวงต่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาของชาวพุทธทั่วไป ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน ควรต้องมีการสืบทอดทางพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติธรรมตามรอยพระศาสดา อาทิ การสวดมนต์ ลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภท และตั้งใจทำทานรักษาศิล เจริญภาวนากันตลอดทั้งพรรษา โดยห้วงเวลาดังกล่าวนับว่าเป็นเวลาที่สำคัญ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นแรกที่มีพระรัตนครัยครบเป็นองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า นับเป็นแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา ส่วนวันเข้าพรรษา เป็นวันเวลาที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุสงฆ์ต้องประจำที่ตลอด 3 เดือน แม้การเข้าพรรษาเป็นเรื่องของภิกษุสงฆ์แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ ทำบุญรักษาศิล และชำระจิตใจให้ผ่องใส ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศิลกันที่วัด และตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆ

นางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมตามรอยพระศาสดา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมอันดีงามและจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ ช่วยเสริมคุณค่าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ประกอบกับอานิสงส์อันประเสริฐนี้ ขอได้โปรดประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จงมีสุขพลามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป

สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมตามรอยพระศาสดา (สวดมนต์ 3 บท) เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นพุทธบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งทุกพระองค์ในพระราชวงศ์ในวันนี้ เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชน ทราบถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังรากฐานอันดีงามรวมถึงจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้ตั้งจิตและร่วมใจกันนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศิล ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป
 
**************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode