กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 1 ก.ย. 2554 )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
การสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันนี้ (๑ กันยายน ๒๕๕๔) เวลา ๐๘.๓๐- ๑๓.๐๐ น ณ ห้องประชุมสิริคุณากร ๓ ชั้น ๒ อาคารสิริคุณากร สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร เปิดการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการชี้แจงนโยบายรัฐบาล ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ การเสนอแนะและอภิปรายแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และพระราชกฤษีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๖ ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณในแต่ละภารกิจ ทั้งนี้ให้ส่วนราชการระดมความคิดเห็นจากผุ้เกี่ยวข้องผู้รับบริการเพื่อนำข้อเสนอแนะมาประกอบจัดทำแผนปฏิบัติราชการต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode