กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
จังหวัดนครปฐมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3

วันที่ 22 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 772 คน)
 

จังหวัดนครปฐมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย
 เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3

ผู้ประกาศ : จังหวัดนครปฐมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย ข้าราชการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3

เทป : วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย ข้าราชการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 โดยนายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 255 เห็นชอบในหลักยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินงานตามข้อเสนอวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ เพื่อให้ประชาชนในชาติรับรู้และเข้าใจการสหกรณ์พร้อมนำไปใช้ในวิถีชีวิตและการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาด และการเงินของสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปโครงการสร้างหน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อการพัฒนา

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 รวมทั้งประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด เพื่อระดมสรรพกำลังของสหกรณ์ที่เข้มแข็งไปช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่กำลังพัฒนา ทั้งด้านเงินทุน การดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และบุคลากรของสหกรณ์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และการเงินของสหกรณ์ สำหรับในครั้งนี้มีประธานกรรมการสหกรณ์ ประธานกลุ่มเกษตรกร กรรมการ ผู้จัดการ ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 150 คน
 
 
 
****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode