กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
งานพัสดุ ราชภัฏโคราช อบรมบุคลากรเตรียมพร้อมสู่แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 17 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 978 คน)
 

งานพัสดุ ราชภัฏโคราช อบรมบุคลากรเตรียมพร้อม
สู่แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์   

               งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic : e-bidding) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ และการบริหารสัญญาของส่วนราชการ วิทยากรโดย นางสาวสุทธิกานต์ สุพรรณเภสัช นักวิชาการพัสดุชำนาญการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การจัดอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีประสิทธิภาพโดยได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) สำหรับการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน มีมาตรฐาน ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กำหนดไว้ในระบบ e – catalog ด้วยเหตุนี้ งานพัสดุ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบดังกล่าว จึงได้จัดอบรมความรู้ให้กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ และบุคคลที่สนใจ จำนวน 60 คน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติในงานการจัดซื้อจัดจ้างภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องตรงกัน
 
***********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode