กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

วันที่ 16 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 813 คน)
 

ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
 

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 จังหวัดชลบุรี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานรวบรวมข้อมูลสถิติ 6 ด้าน ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบให้นายพรเทพ ผ่องศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ได้รายงานในที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำแผนแม่บทระบบสถิติของประเทศไทย พ.ศ.2554 – 2558 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 และคณะรัฐมนตรี รับทราบโครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 รวมทั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน กพร. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เพื่อดำเนินการพัฒนากระบวนการทางสถิติในการจัดทำชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อมูลสำหรับการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้อยู่บนข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีเหตุผลทางวิชาการรองรับ (Evidence Base for Decision Making) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นี้ยังนำมาใช้สนับสนุนการทบทวนแผนพัฒนาทั้งในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มจังหวัด ได้แต่งตั้งคณะบุคคลและหัวหน้าส่วน จำนวน 38 รายเป็นคณะกรรมการสถิติกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เป็นประธานกรรมการ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาตัดสิน วินิจฉัย และสั่งการจัดทำชุดข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น เพื่อสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับกลุ่มจังหวัด ประสานงานและบูรณาการข้อมูลจากส่วนราชการ หน่วยงานภายในกลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบาย หรือนำเสนอความสัมพันธ์ของชุดข้อมูล และปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในประเด็นยุทธศาสตร์ที่สนใจ กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ ในกรณีข้อมูลมีการผลิตซ้ำซ้อน หรือยังไม่มีหน่วยงานใดผลิตข้อมูล พิจารณาคัดเลือก และพัฒนาข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น เพื่อให้ได้สถิติทางการจากข้อมูลการบริหารงานการทะเบียน และสำมะโน สำรวจ จัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับกลุ่มจังหวัดและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเสนอคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจในการแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทำงานตามความเหมาะสมต่อไป
นอกจากนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสถิติเชิงพื้นที่รับรองการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้ดำเนินงานของคณะทำงานรวบรวมข้อมูลสถิติ 6 ด้าน ได้แก่ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การค้าชายแดน การขนส่งและกระจายสินค้า ผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด) อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่ง
 
***********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode