กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ อบรมการวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย

วันที่ 16 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 808 คน)
 

ราชภัฏโคราช พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ อบรมการวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย

เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์สถิติ
เพื่อการวิจัย ณ อาคาร 32 ชั้น 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรณ กาญจนวจี ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ เป็นประธานเปิดการอบรม
กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การแนะนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย การบรรยายเรื่อง การสร้างแฟ้มข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สถิติตรวจสอบคุณภาพเครื่องวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และ
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล วิทยากรโดย คณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
การจัดโครงการครั้งนี้ ได้มีคณาจารย์ที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก เพื่อนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสำคัญของวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติที่มีประโยชน์ ต่องานวิจัยในชั้นเรียน รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง และ นำไปเผยแพร่สู่คณาจารย์ท่านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode