กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
กองประกันคุณภาพการศึกษา ราชภัฏโคราชอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

วันที่ 10 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 688 คน)
 

กองประกันคุณภาพการศึกษา ราชภัฏโคราช
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ต่อด้วยเรื่อง พิชญพิจารณ์ ทักษะการนำเสนอผลการประเมินจากกระบวนการพิชญพิจารณ์ และบทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณ และเทคนิคการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพ แล้วจึงเป็น การศึกษาองค์ประกอบการประเมิน 6 องค์ประกอบ คือ 1 การกำกับมาตรฐาน 2 บัณฑิต 3 นักศึกษา 4 อาจารย์ 5 หลักสูตร และ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปิดท้ายด้วยการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ การเสนอผลการประเมิน และสรุปผลการนำเสนอแต่ละกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้
การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินต่างๆ พร้อมทั้งสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการประเมินได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในหน่วยงานของตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรได้ตรงตามเกณฑ์การประเมินอย่างครบถ้วน
 
************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode