กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ยุติธรรม จัดโครงการทำบันทึกตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

วันที่ 16 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 887 คน)
 
ยุติธรรม จัดโครงการทำบันทึกตกลงความร่วมมือ
ว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย ด้านการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้กำหนดการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายรวดเร็ว เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพและเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ให้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่องราวร้องทุกข์ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฏีกาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมื่อที่ดีต่อไป
นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ รักษาราชการแทนยุติธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายรัฐบาลดังกล่าว ต่างเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องของ 5 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้สอดประสานเชื่อมโยงกันในเชิงบูรณาการอันจะทำให้อำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในระดับพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมไปแล้ว จำนวน 11 ศูนย์ 11 อำเภอและในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอีก 22 แห่งใน 11 อำเภอ เพื่อให้การดำเนินการภารกิจดังกล่าวอยู่ที่คนในชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้สัมผัส มีส่วนได้ส่วนเสียกับความยุติธรรมความเป็นธรรมและความสงบสุขในชุมชนนั้นๆ ได้มีโอกาสและช่องทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง โดยมีโอกาสในการร่วมคิด รวมวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมดูแลประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นเรื่องที่ดีมีผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสมาร่วมร่วมกัน เป็นสักขีพยานจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพ่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งและขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน ภายในจังหวัดชลบุรี จำนวน 11 แห่ง เพื่อการอำนวยความยุติธรรม การสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคม และในปีงบประมาณ 2558 นี้ได้จัดตั้งเพิ่มอีก 22 แห่ง ในพื้นที่ 11 อำเภอ เพื่อเป็นช่องทางการบริการให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
 
 
*******************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode