กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นนทบุรี แจ้งการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙

วันที่ 15 ก.ค. 2558 )
 

นายวัชรินทร์ เจริญศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดให้มีการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๒๐(๔) และระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้มีสิทธิยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต้องมีสัญชาติไทย เป็นเกษตรกร บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย หรือมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้มีการรับขึ้นทะเบียนของประกาศการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตาม พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตามทะเบียนราษฎร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

        จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร โทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๙๐๓-๑๘๓๙

........................................................................

 จิตธิมา  รัตนสุนทร ข่าว

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode