กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศสช. ชี้แจงความคืบหน้าตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กปส. ประจำปี ๒๕๕๘ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 15 ก.ค. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ ๓๐/๒๕๕๘
               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงความคืบหน้าตัวชี้วัดคำรับรอง การปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ และนางสาวสโรชา ชามทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ผู้กำกับตัวชี้วัดฯ เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ ๙ เดือน
               นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ตามที่ นางสาวสโรชา ชามทอง ผู้กำกับตัวชี้วัดฯ ได้ชี้แจงความคืบหน้าตัวชี้วัดที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มีทั้งหมด ๗ ประเด็น ดังนี้ ๑. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online e-Government Service นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างอบรมหลักสูตร Cloud Computing for e-Government Exchange Program จัดโดยสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) ๒. การจัดทำข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม กรมประชาสัมพันธ์มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง ๓. การวางแผนใช้มาตรฐานแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนวทาง การเชื่อมโยงข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ทาง ศสช. จะมีการจัดอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ๔. การพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัย ศสช. มีระบบป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายให้มีความเสถียร ๕. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ใช้บริการ G-Cloud ประกอบด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน และเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการรอรับหนังสือรับรองการใช้บริการ G-Cloud จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๖. การพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมประชาสัมพันธ์ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เป็นอีเมล์หลักขององค์กร และขณะนี้อยู่ระหว่างการรอรับหนังสือรับรองการใช้บริการ MailGo Thai จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๗. การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและบริหารจัดการข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการกรมประชาสัมพันธ์ (คำสั่งเลขที่ ๘๙๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘)
               หากมีข้อสงสัยเรื่องการชี้แจงความคืบหน้าตัวชี้วัดที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ทั้งหมด ๗ ประเด็น ดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ผู้กำกับตัวชี้วัดฯ นางสาวสโรชา ชามทอง กลุ่มพัฒนาสารสนเทศการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เบอร์โทร ๐๒-๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๐๑๐
 
พุทธรัฐ ศสช./ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode