กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดงาน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ระดับพื้นฐาน (ศสช./ข่าว)

วันที่ 13 ก.ค. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

๒๘/๒๕๕๘
              ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดการฝึกอบรม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ระดับพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรฯ พร้อมด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
               นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ มีบทบาทและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการจัดทำเอกสาร การคำนวณและฐานข้อมูลพื้นฐาน ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ สอดคล้องกับแนวโน้ม ของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในระบบราชการ เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy ในปัจจุบัน มีความก้าวหน้ามาก ถ้าสำเร็จภายในปีหน้า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะพลิกโฉมหน้าเศรษฐกิจไทยในอนาคตโดยสิ้นเชิง ถือเป็นการ "ปฏิวัติอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไทย” ครั้งใหญ่ที่สุด การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล จะมีคณะกรรมการดิจิทัลแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ล่าสุด คุณพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีกระทรวงไอซีที ที่กำลังจะเปลี่ยนไปเป็น รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า บริษัทกลางที่รัฐบาลจะจัดตั้งขึ้นมาบริหารจัดการ โครงการบรอดแบนด์แห่งชาติ มีเป้าหมายจะวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไปยัง ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศภายในปีหน้า ๒๕๕๙ และให้เข้าถึงทุกบ้านภายในปี ๒๕๖๐ อีกไม่ถึง ๒ ปี คนไทยทุกบ้านจะสามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือเสาะหาข้อมูล ชีวิต สังคม ธุรกิจ และเศรษฐกิจของคนไทยทั้งประเทศ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง
               แนวทางการขับเคลื่อน มีกรอบยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๕ ยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital Society) คือ การพัฒนาสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาข้อมูลข่าวสาร และบริการของรัฐต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อคนทุกระดับ คำนึงถึงผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งประเทศไทยจะมีคลังทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ของประเทศในรูปแบบดิจิทัล ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและสามารถ เรียกข้อมูลมาใช้หรือนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างสะดวกง่ายดาย ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ประกอบกับการกระจายเสียงและแพร่ภาพ มีการเปลี่ยนผ่านจากระบบ Analog ไปสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในช่วงระยะเวลาไม่เกินสองปีต่อจากนี้เช่นกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้น จะส่งผลต่อกรมประชาสัมพันธ์ ในระดับภารกิจและระดับบุคคลแน่นอน ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ ตามที่อธิบดีมอบหมายให้เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ต้องเข้ารับการอบรมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในหลักสูตร e-government Cloud เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้บริการโครงข่ายพื้นฐานเพื่อการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งเป็นคำตอบที่ว่า ในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Digital Economy นั้น กรมประชาสัมพันธ์ ต้องมีการดำเนินการพัฒนาบุคลากร โดยการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ให้มีทักษะใหม่ๆ ด้าน ICT รู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยี มาผลิตและเผยแพร่ Digital Content ที่มีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย อย่างมีจรรยาบรรณของนักประชา สัมพันธ์ และนักสื่อสารมวลชนที่ดี
 
พุทธรัฐ ศสช./ข่าว
ธนาวุฒิ ศสช./ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode