กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ชลบุรี เตรียมความพร้อมหลักสูตรมัธยมศึกษาเพื่อการมีงานทำ

วันที่ 13 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 772 คน)
 
 
ชลบุรี เตรียมความพร้อมหลักสูตรมัธยมศึกษาเพื่อการมีงานทำ
 
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสังคม โดย ศ.ดร ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 โดยนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายด้านการศึกษา โดยมีเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งคือการพัฒนานักเรียน ชั้น ม.4 – 6 ให้มีความพร้อมทางทักษะอาชีพทั้งด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาสอดคล้องกับพื้นที่จังหวัด
จังหวัดชลบุรี ได้เตรียมความพร้อมในการจัดหลักสูตรมัธยมศึกษาเพื่อการมีงานทำ ในระดับมัธยมศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อให้เด็กวัยรุ่นได้ค้นพบความสามารถและความถนัดเฉพาะตน โดยจัดให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมกับวัย ความต้องการและความถนัดของตน และเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ ต่อไป
สำหรับการกำหนดโครงสร้างของการจัดระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของจังหวัด เป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษา จำเป็นต้องศึกษาสภาพการณ์และปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้การศึกษาไปคล่องตัว ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ ระบบการศึกษาปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชลบุรี ในปัจจุบัน และไม่สัมพันธ์กับการต้องการของตลาดแรงงาน ระบบการศึกษามิได้มุ่งส่งเสริมอาชีพหลักของประชาชนเจริญก้าวหน้า ทำให้ผู้เรียนต้องเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ คนจำนนมากละทิ้งถิ่นฐานอาชีพเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการศึกษา และมุ่งรับราชการมากว่าการประกอบอาชีพอิสระ ระบบการศึกษาเป็นระบบปิด ขาดความยึดหยุ่นคล้องตัว มุ่งเก็บกักนักเรียนไว้ในท้องเรียน นักเรียนขาดโอกาสในการหาประสบการณ์นอกห้องเรียน และการจัดระบบการศึกษาที่เป็นมา ไม่คำนึงถึงวัยและรับพัฒนาการของผู้เรียนโรงเยนมีการกิจมากนอกจากนี้การแยกเป็นโรงเรียนชายและโรงเรียนหญิงในระดับมัธยมศึกษายังขัดธรรมชาติต่อเด็กวัยรุ่นซึ่ง
ต้องการคบหาสมาคมกับเพื่อนต่างประเทศ การจัดระบบที่ไม่สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนนี้มีส่วนทำให้นักเรียนวัยรุ่นแสดงออกในทางที่ไม่ควร
 
****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode