กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดเลยจัดอบรมการทำอาชีพเสริมรายได้ชาวสวนยางรายย่อย

วันที่ 10 ก.ค. 2558 )
 


                จังหวัดเลยจัดอบรมชาวสวนยาง หลักสูตรการทำอาชีพเสริมรายได้  ธกส.สนับสนุน  สินเชื่อครอบครัวละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

                ที่ศูนย์สัมมนา โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง หลักสูตรการทำอาชีพเสริมรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย  ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดเลยรุ่นที่ ๒   มีชาวสวนยางพาราที่ผ่านการอนุมติแผนการผลิตหรือแผนธุรกิจ สาขาไม้ผล  มันสำปะหลังและพืชผัก   เข้าอบรมจำนวน ๒๔๗ ราย             

โครงการอบรมการทำอาชีพเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  เป็นโครงการที่รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ประสบปัญหายางพาราราคาตกต่ำ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบจากผู้แทนภาคเกษตรกร เสนอว่าต้องการให้ภาครัฐเสริมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีทุนไม่เพียงพอ  โดยการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร  ตามศักยภาพของตนเองให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ ครัวเรือนละไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนบาท)

                ในส่วนของจังหวัดเลย มีเป้าหมายสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐  ครัวเรือน  วงเงินสินเชื่อ  ๒๓๕ ล้านบาท  จากการแจ้งความประสงค์จากเกษตรกรชาวสวนยางที่ผ่านมา มีผู้แจ้งเข้าร่วมโครงการ มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการอนุมัติแผนการผลิตหรือแผนธุรกิจ จำนวน ๒,๗๘๘ ราย  วงเงินสินเชื่อ ๒๒๘ ล้านบาทเศษ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส.ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว  ๒,๑๔๒  ราย  วงเงิน ๑๖๗ ล้าน ๙ แสนบาทเศษ จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้ในกิจกรรมเสริมรายได้ ให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติตามโครงการ  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประกอบกิจการสร้างเสริมรายได้แก่ครอบครัวได้มากขึ้น

                ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวแนะนำผู้เข้าโครงการ ให้ตั้งใจรับความรู้ และนำไปพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับศักยภาพของครอบครัว เพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ชดเชยสวนที่จาดหายไปเนื่องจากราคายางพาราตกต่ำลงไป และขอให้ยึดหลัก  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์ และ อดทน เพื่อฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปสู่อนาคตที่จะดีขึ้นต่อไป.

ont-family:"Angsana New"'>

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode