กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
จังหวัดเลยจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 10 ก.ค. 2558 )
 

จังหวัดเลยจัดอบรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน ในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ เน้นความเข้าใจ ทฤษฎี  3 R คือ REDUSE ลดการใช้ ,  RE-USE ใช้ซ้ำ และ,  RECYCLE นำมาใช้ใหม่

   นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน ในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ ตามโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)กำหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับ ดูแล และบริหารจัดการ  ในส่วนของจังหวัดเลย ได้กำหนด roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ไว้ ๔ ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ ๑ การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤตซึ่งเป็นขยะมูลฝอยเก่า

ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายซึ่งเป็นขยะมูลฝอยใหม่ ได้แก่ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมและกำจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนที่ ๓ วางระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้แก่ เพิ่มเติมกฎกระทรวง ปรับปรุงกฎหมายเก่า เสนอกฎหมายใหม่ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อกำหนดท้องถิ่น

และขั้นตอนที่ ๔ สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้การลด คัดแยกขยะ ณ ต้นทาง การบรรจุเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในหลักสูตรและส่งเสริมให้ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา

ซึ่งการดำเนินการตาม ในขั้นตอนที่ ๒ และ ๔ นั้น ต้องเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อให้มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจังหวัดเลยได้จัดทำโครงการสร้างจิตแก่ประชาชนในการลดคัดแยกขยะโดยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดองค์กร หมู่บ้านหรือชุมชนต้นแบบการจัดการขยะครบวงจรได้แก่ การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะ  โดยนำทฤษฏี 3Rsมาประยุกต์ใช้ได้แก่ Reduce (ลดการใช้)  Re-use (ใช้ซ้ำ)  Recycle (นำมาใช้ใหม่) ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดวันรณรงค์การสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ (kick off) ขึ้น ผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย นายอำเภอ  นายกเทศบาล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้บริหารจากหน่วยงานภาคการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า  จังหวัดเลยเป็นจังหวัดท่องเที่ยว ในแต่ละปีมีรายได้จากนักท่องเที่ยว หลายพันล้านบาท หัวใจสำคัญประการหนึ่งของเมืองท่องเที่ยว คือ บ้านเมืองสะอาด  สวยงาม จังหวัดเลยจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์สร้างบรรยากาศเมืองแห่งการท่องเที่ยว ด้วยการรณรงค์รักษาความสะอาดโดยการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี และได้มาตรฐาน แต่เป้าหมายสำคัญก็คือ การสร้างวินัยด้านความสะอาดแก่ประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกรุ่นอายุ โดยสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาชน  นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชน เช่น อสม. กลุ่มสตรี เพื่อให้จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีความสะอาดอย่างยั่งยืน.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode