กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย

วันที่ 1 ก.ค. 2558 )
 
ราชภัฏโคราช เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา แนะนำภารกิจ และนำเสนอข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความสำคัญของการรับฟังความเห็น และการนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นเป็นการชี้แจงการดำเนินการเสวนา แนะนำทีมผู้เสวนา โดย อาจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ กรรมการดำเนินงานฯ ต่อด้วยการแบ่งกลุ่มเสวนาออกเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ครู-อาจารย์ กลุ่มที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการ กลุ่มที่ 4 นักศึกษา กลุ่มที่ 5 ศิษย์เก่า และกลุ่มที่ 6 ภาคีเครือข่ายการพัฒนา แล้วจึงเป็นการนำเสนอผลงานกลุ่ม และประชุมร่วมวิพากษ์ ซักถาม อภิปราย

ปิดท้ายด้วยสรุปผลการเสวนา การจัดโครงการเสวนาครั้งนี้ ได้เชิญผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากหลากหลายอาชีพ จำนวน 100 คน ร่วมแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ ที่มีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมเสวนา พร้อมทั้งเป็นการยืนยันผลการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณของกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ดำเนินการสำรวจไปแล้ว ให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ตรงตามเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ รวมถึงตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
***************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode