กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68

วันที่ 29 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1715 คน)
 
พัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68
 

นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559 ให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 2 คน
1. ชื่อตำแหน่ง จำนวน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.1 ชื่อตำแหน่ง "อาสาพัฒนา (อสพ.)” อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
1.2 จำนวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง จำนวน 2 อัตรา
1.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
1.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาพัฒนาที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ โดยปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทำแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจและดำเนินการร่วมกับแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน ส่งเสริมและดำเนินการจัดการความรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน และเสนอแนะแนวทางความสมดุลในการพัฒนาชุมชนนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนรวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติงานประจำอยู่ในหมู่บ้าน ตำบล
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมฯ กำหนดได้ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบลที่ได้รับมอบหมายครบตามระยะเวลาที่กรมฯ กำหนด
2.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. เป็นผู้เคยถูกลงโทษ...
(3) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
(8) เป็นผู้มีภาระผูกพันในเรื่องการเกณฑ์ทหาร
2.3 ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
3. การรับสมัคร
3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 17 - 29 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ
3.2 ให้ยื่นใบสมัคร และเอกสารประกอบให้ครบถ้วนในวันรับสมัคร หากผู้สมัครมีเอกสาร ไม่ครบถ้วนในวันรับสมัครถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติโดยทันที ไม่มีกรณียกเว้น
3.3 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครคัดเลือก
(1) ใบสมัครคัดเลือก ตามแบบที่กำหนด
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1.5 นิ้ว x 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก) จำนวน 3 รูป
(3) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา และสำเนาใบปริญญาบัตร
(4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9) พร้อมรับรองสำเนา ทั้งนี้ ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย
(6) ใบแสดงการผ่านการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
3.4 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันเวลา และสถานที่สอบ
จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันเวลา และสถานที่สอบ ให้ทราบ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3828-4349
5. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
5.1 สอบภาคความรู้ความสามารถ โดยใช้ข้อสอบจากส่วนกลาง เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียน) เป็นข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 100 ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวม 100 คะแนน ระยะเวลาการสอบ จำนวน 3 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
(3) ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น ประวัติ ความเป็นมา รูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน โครงสร้างภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555-2559
(4) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกัทัศนคติการทำงานอาสาพัฒนา ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม ปฏิภาณไหวพริบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนความสมบูรณ์ของร่างกายที่ไม่ใช่อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
6. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน ตามข้อ 5.1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และคะแนนตามข้อ 5.2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
7. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับผู้ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3828-4349 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกไปเมื่อครบ 1 ปี นับถัดจากวันประกาศผล และบัญชีรายชื่อนี้จะถูกยกเลิก เมื่อมีการประกาศคัดเลือกใหม่เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode