กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นนำร่องโครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวดัอละส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาข้าว) ปี 2558

วันที่ 25 มิ.ย. 2558 )
 

ขอนแก่นนำร่องโครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดและระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่(นาข้าว)

             นายเชาวลิต อินทรเศียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าจังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นำร่องโครงการโครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดและระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่(นาข้าว) ซึ่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอซำสูง พื้นที่ 5,000 ไร่ จำนวนเกษตรกร 994 ราย ครอบคลุม 5 ตำบลโดยกำหนดการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร (ในพื้นที่ขนาดใหญ่) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนซำสูงวิทยา อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น  มีการชี้แจงการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนโครงการสินค้าแบบแปลงใหญ่ มอบเครื่องหยอดข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว มอบเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดและถังหมัก พันธุ์ปลา และมีนิทรรศการผลิตภันฑ์ชุมชน

                 ปี 2558 กระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายจัดทำโครงการแปลงสาธิตลดต้นทุนการผลิตข้าวแปลงใหญ่ (การทำนาแบบประณีต)  พื้นที่เป้าหมายจุดละ 500 ไร่ จำนวน 9 ชุมชน/จังหวัด  มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 11 จังหวัด 55 หมู่บ้าน ให้เป็นหมู่บ้านลดต้นทุนการผลิตข้าวที่สามารถวิเคราะห์ทดสอบหาสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวสูง พร้อมทั้งหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับหมู่บ้านของตนเองได้  เป็นผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 1,000 บาท/ตัน  รวมทั้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่ชาวนา โดยการจัดทำแปลงศึกษาเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าวในชุมชนต่อเนื่องปี 2557  จำนวน 89 ชุมชน  ในพื้นที่ 26  จังหวัด  เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ศึกษาดูงานตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรทั้งในพื้นที่และทั่วประเทศ   จัดรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ลดต้นทุนการผลิตข้าว    จัดแปลงสาธิต การทำการเกษตรนา ข้าว แบบลดต้นทุนในโครงการรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐบาล  เพื่อสร้างประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรที่ตกต่ำรวมถึงการทำนาแบบลดต้นทุนการผลิตปลอดสารเคมี ตามแนวพระราชดำริ     กิจกรรมภายในงาน  ได้สาธิตการปลูกข้าวแบบนาโยนและนาดำ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่นำไปปรับใช้สำหรับการปลูกข้าวในช่วงนาปี เป็นการลดตุนทุนการผลิตข้าว รวมถึงการเลือกใช้พันธุ์ข้าวตรงตามฤดูกาลและตามความต้องการของตลาด โครงการเกษตรแปลงใหญ่จะมีพื้นที่ที่ทำการเกษตรติดต่อกัน ตั้งแต่ 1,000 ไร่ ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวที่ได้คุณภาพ พร้อมทั้งรวบรวมสินค้าเกษตรเพื่อต่อรองกับราคาสินค้าตลาดได้ซึ่งจะใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นต้นแบบการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นต่อไป

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode