กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
จังหวัดสุพรรณบุรี เพิ่มมาตรการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๔

วันที่ 25 ส.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการ เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๔ ได้ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเพิ่มเติมในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๔ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมประชาชน โดยใช้สถานการณ์อุทกภัย ปี ๒๕๕๓ และต้นปี ๒๕๕๔ เป็นบทเรียน
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เตรียมสิ่งของอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น น้ำดื่ม ยารักษาโรค การขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนของราชการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงพื้นที่รองรับการอพยพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ หากกรณีต้องมีการอพยพประชาชน ให้ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ ทั้งวิธีการอพยพ การดูแลผู้อพยพ รวมทั้ง การจัดวางระบบเพื่อคุ้มครองดูแลทรัพย์สิน ของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการอพยพด้วย และให้มีการเตรียมความพร้อมในการพิทักษ์สถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล สถานีไฟฟ้า การผลิตและบริการน้ำประปา ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพราะหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าว ก็สามารถที่จะให้บริการประชาชนได้โดยเร็ว อีกทั้ง จังหวัดฯ ยังได้ประสานงานกับสภากาชาดไทย เพื่อขอรับการสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเกิดเหตุ ซึ่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๓-๖๐๖๗-๘ หรือ สายด่วน ๑๗๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode