กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 มิ.ย. 2558 )
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่จังหวัดพิษณุโลก
วานนี้ (21 มิ.ย. 58) เวลา 14.14 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักด์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังโรงเรียนประชาสงเคาะห์วิทยา บ้านปลายนา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ทรงเยี่ยมราษฎร และทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จังหวัดพิษณุโลก ที่ออกให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรที่เจ็บป่วย ในพื้นที่บ้านปลายนา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริน ในการนี้ ได้พระราชทานของที่ระลึก รวมทั้งพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระพระนามาภิไทย สว. ให้แก่อาสาสมัครและพระราชโล่แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงาน และผู้บริจาคเงินสมทบมูลนิธิ พอ.สว. แล้วพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเล่นเด็กแก่ผู้แทนนักเรียน รวมทั้งหนังสือธรรม ของที่ระลึกแก่ผู้ใหญ่บ้านและครู ตลอดจนเครื่องนุ่งห่ม ยาตำราหลวงแก่คนชรา จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดพิษณุโลกและหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันจุฬาภรณ ที่ให้บริการแก่ราษฎรในพื้นที่บ้านปลายนา ซึ่งมีราษฎรอาศัยอยู่ 244 ครัวเรือน ประชากร 913 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งในการออกหน่วยในครั้งนี้มีประชาชนมาเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แพทย์แผนไทยและบริการทันตกรรม รวมทั้งสิ้น 229 ราย มีผู้ป่วยมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ 4 ราย ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 4 รายจะถูกนำส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการต่อไป
นอกจากนี้ยังได้โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสา สถาบันจุฬาภรณออกให้บริการตรวจรักษา ให้ความรู้ คำปรึกษาในการดูแลสัตว์เลี้ยงของประชาชน มีผู้มาเข้ารับบริการทั้งสิ้น 840 คน จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จังหวัดพิษณุโลก เข้าเฝ้า ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 23 ที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2513 ปัจจุบันประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุข ประเภทอื่นๆ และอาสาสมัครสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 1,775 คน ในโอกาสนี้สมาชิกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวแทนของสมาชิกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทั่วประเทศถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558
จากนั้นได้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จังหวัดพิษณุโลก ในการปฎิบัติหน้าที่ ดูแลสุขภาพของประชาชน ในถิ่นทุรกันดารต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode