กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง

วันที่ 5 มิ.ย. 2558 )
 

ประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

 
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง สำนักปลัดเทศบาลจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมี ประธานฯ บุญเรือน มุ่งหามณี ประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมสมัยสามัญในครั้งนี้ มีระเบียบวาระที่สำคัญคือ
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ มติที่ประชุม รับรอง
- ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๑ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน มติที่ประชุม อนุมัติ
- ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๒ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน มติที่ประชุม อนุมัติ
- ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ประชุม อนุมัติ
- ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๑ เพื่อตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ มติที่ประชุม อนุมัติ
- ญัตติขออนุมัติโอนเงินประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มติที่ประชุม อนุมัติ
- ญัตติขอชื่อผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ดำเนินการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล
นครแหลมฉบัง มติที่ประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒ คน ได้แก่ สท.อัมพิกา เซียสวัสดิ์ และ สท.สุเทพ พึ่งกลั่น
- ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มติที่ประชุม อนุมัติ
- ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มติที่ประชุม อนุมัติ
 
**************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode