กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ปี 2558

วันที่ 25 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 523 คน)
 

จังหวัดนครปฐมจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ปี 2558
 
               เพื่อให้เยาวชนมีจิตอาสา พร้อมเป็นแนวร่วมในการช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ปี 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยนายบรรลือ สง่าจิตร ปลัดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปี 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ โดยเน้นดำเนินการเชิงรุกทุกกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) โดยเชิญชวนเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน จากอำเภอต่างๆ จำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรครูพระ และวิทยากรบรรยาย รวมทั้งชุดครูฝึกจากกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม เพื่อให้เยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด อีกทั้งปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีบุคลิกภาพที่ดีมีระเบียบวินัย มีจิตอาสา พร้อมที่จะเป็นแนวร่วมเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินช่วยเหลือฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ให้บริการทางสังคม ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป
***************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode