กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
สภากาชาดไทยรับสมัครบบุคลากร จำนวน 11 อัตรา

วันที่ 22 พ.ค. 2558
สภากาชาดไทย
 

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 11 อัตรา ดังนี้

1.       นักจิตวิทยา กลุ่มงานสังคม จิตวิทยา และพฤติกรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก หรือด้านสังคมสงเคราะห์ มีความรู้ภาษาอังกฤษ ที่สามารถให้บริการกับชาวต่างชาติได้ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี

          2. นักการภารโรง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

          3. หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาด จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ และด้านสังคมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี

          4. หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา กลุ่มงานแผนและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม วิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่น ๆ ทางคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาโททางวิทยาการหรือวิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ MBA หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปี ขึ้นไป

          5. นักอรรถบำบัด ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพศหญิง อายุ 18 – 40 ปี

          6. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ  สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขาการบัญชี มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 10 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ อายุ 40 ปี ขึ้นไป

          7. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 10 ปี ขึ้นไป สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ไม่จำกัดเพศ อายุ 40 ปี ขึ้นไป

          8. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน 1 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี     

          9. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายพัฒนากิจกรรมการจัดหารายได้และระบบข้อมูล สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ บัญชี พาณิชยการ เพศชาย อายุ 20 ปี

          10. เจ้าหน้าที่ธุรการ(ชั่วคราว)  ฝ่ายพัฒนากิจกรรมการจัดหารายได้และระบบข้อมูล สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ บัญชี พาณิชยการ เพศชาย อายุ 20 ปี

 ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน  2558 ในวันและเวลาราชการ **ทุกตำแหน่งต้องปลดพันธะทางทหารแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2256-4054, 089-938-9155 หรือ http://www.redcross.or.th หัวข้อ "สมัครงาน”
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode