กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักกิจการสาขาภูมิภาค 3 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เตรียมเลือกตั้งเกษตรกร

วันที่ 22 พ.ค. 2558 )
 

สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เตรียมเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

           สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรประชุมเจ้าหน้าที่อำนวยการเตรียมเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร วันที่ 28 มิถุนายน 2558 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้สมัคร 39 คน

            เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น  ห้องปะชุมปกครองจังหวัดขอนแก่น ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสุระชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่อำนวยการเตรียมเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรของสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรวันที่ 28 มิถุนายน 2558  ดร.วิญญู สะตะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและสถานที่รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคระกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งรับสมัครไประหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  มีผู้สมัคร 39 ราย ชาย 33 ราย หญิง 6 ราย และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558และวันนี้เป็นการประชุมรับรองการตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎกระทรวงข้อ5 (1)เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร (2)มีสัญชาติไทย (3) มีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง หลังตรวจสอบแล้วส่งให้คระอำนวยการการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรพ.ศ. 2558 ตามกฎกระทรวงข้อ 5 (4)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ(6)ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ทีปรึกษา หรือเจ้าห้าที่ของพรรคการเมือง  (7)ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือนประจำ (8)ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ไล่ออก ปลดออก ให้ออกหรือเลิกจ้างเพราะ ทุจาริตในหน้าที่ ต่อไปก่อนมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มิถุนายน 2558

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode