กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
พิธีเปิดอบรม โครงการอาสาสมัครเกษตรประจำปี 2558

วันที่ 22 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 943 คน)
 

พิธีเปิดอบรม โครงการอาสาสมัครเกษตรประจำปี 2558
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นายสามารถ ชื่อวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครเกษตร ประจำปี 2558 กิจกรรม เวที ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โดยการพัฒนา อกม. ให้สามารถช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่ ตามบทบาทภารกิจที่เกษตรกรได้ถือปฏิบัติในการช่วยเหลือเกษตรกรในหมู่บ้านและชุมชนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมากรทะรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องหรือ Smart Farmer โดยมี Smart officer เป็นเพื่อนคู่คิดอีกด้วย
นายชัด หนูเหมือน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ในนามผู้จัดและผู้เข้ารับการอบรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดชลบุรี ดำเนินการโครงการอาสาสมัครเกษตร ประจำปี 2558 กิจกรรม เวทีพัฒนาความสามารถอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ เป็นการแลกเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานของ อกม.5 ด้าน ได้แก่ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน ร่วมกับกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน ติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้านและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสร้างเวทีเครื่องข่าย อกม. ระดับจังหวัดต่อไป
สำหรับการจัดอบรมตามโครงการฯ ในวันนี้ ได้นำอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบ จำนวน 120 คน จากผลการคัดกรองจากระบบ Smart Farmer ปี 2557 ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเกาะสีชัง) และผู้นำเยาวชนผู้ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเกษตรกับครบครัวเกษตรกรประเทศญี่ปุ่น ที่มีความโดดเด่น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้เข้าอบรม ทั้งในด้านกระบวนการผลิตการเกษตรที่ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการฟาร์มเพื่อลดต้นทุน ตลอดจนการวางแผนด้านการผลิตและการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในด้านการตลาดสำหรับสินค้าเกษตร และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมเกษตรโครงการครั้งนี้คือผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เกิดเครือข่ายของ อกม. ในการช่วยเหลือเกื้อกูล ทั้งในด้านการทำงานตามบทบาทภารกิจของ อกม. ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำด้านการผลิตการเกษตรทีเป็นต้นแบบ พร้อมขยายผลแก่เกษตรกรรายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาต่อยอดสู่ความ Smart Farmer ในอนาคต ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

นายสามารถ ชื่อวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการอาสาสมัครเกษตร ประจำปี 2558 กิจกรรม เวทีพัฒนาความสามารถอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านเกษตรกรรม และพัฒนาสู่ความเป็น Smart Farmer ในปี 2557 โดยมีเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางด้านการเกษตรการสร้าง อกม. และเกษตรกรให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ AEC ในปลายปี 2558 นี้ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ อกม. และเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer เป็นโอกาสอันดี ที่จังหวัดชลบุรีได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในอาชีพของตนเองอีกด้วย

นอกจากนี้ภายในงานได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีมาเป็นวิทยากรในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้เข้าอบรมแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม เวทีพัฒนาความสามารถอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน คือนายอดิศร กำจัดโศรก อกม. ต้นแบบ Young Smart Farmer ต้นแบบ นำผลงาน ความรู้ ประสบการณ์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนฯ แก่ผู้เข้าอบรมในวันนี้ และว่าที่ร้อยตรี รวิภา กล่อมอ้น ผู้ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำเยาวชนเกษตร (ประเทศญี่ปุ่น) จากประเทศที่ขึ้นชื่อด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตด้านการเกษตรที่ครบวงจรของโลก ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นรากเหล้าของคนไทย ในความหวงแหนพื้นแผ่นดิน ในการสร้างกลุ่มอนุรักษ์ข้าวไทยใจกลางเมืองธุรกิจ และการท่องเที่ยวอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีอีกด้วย
 
**************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode