กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ปชส. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

วันที่ 20 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 643 คน)
 
ปชส. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ ห้องประรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี เป็น 1 ใน 10 จังหวัด ในโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรุ้จองสำนักงานส่งเสริมสังคมและคุณภาพเยาวชน (สสค.) เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาที่ใช้จังหวัดเป็นฐาน สอดคล้องกับนโยบายของนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่เห็นว่าการจัดการศึกษาของจังหวัดชลบุรีต้องจัดการศึกษา เพื่อให้เด็กปละเยาวชนที่จบการศึกษาทุกระดับมีงานทำ และมีทักษะชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้น เพื่อการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนต่อในสายอาชีพจึงมีความสำคัญจำเป็น เพราะตลาดแรงงานต้องการเด็กที่จบการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ ที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนต่อสายอาชีพมากขึ้นเพื่อลดจำนวนคนว่างาน สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้เชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในเวทีระดมสมองพัฒนาโจทย์รณรงค์ ในกลุ่มจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมพัฒนาโครงการรณรงค์สื่อสารในกลุ่มจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดการประชุมจัดทำโครงการรณรงค์สื่อสารจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงมิถุนายน 2558 สำหรับจังหวัดชลบุรี จะดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2558 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก สสค. ต่อไป

นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับอาชีวศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดชลบุรี จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา จำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ คณะนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำ คณะอนุกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผลการวิจัยโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดชลบุรี และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงานทำมีประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การประสานและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะอนุกรรมการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ทั้ง 5 คณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี เป็นที่รับรู้ของประชาชนจังหวัดชลบุรีมีความเข้าใจ และร่วมสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำต่อไป
************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode