กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ราชภัฏโคราช เปิดโลกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในโครงการ HR DAY @NRRU ครั้งที่ 13

วันที่ 19 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 709 คน)
 

ราชภัฏโคราช เปิดโลกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 ในโครงการ HR DAY @NRRU ครั้งที่ 13


โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรม HR DAY @NRRU ครั้งที่ 13 ภายใต้ชื่อ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน 2015 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน 2015 และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน Training Road Map หรือ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งหมายถึง การฝึกอบรมบุคลากรที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบแบบแผน โดยบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง จะต้องได้รับการพัฒนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งการเขียน Training Road Map เปรียบเสมือนแผนที่ช่วยในการเดินทางให้ทุกคนมีจุดหมายมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐปคัลภ์ กล้าหาญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสซิเนสเซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้
การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรมในภาคทฤษฎี มาใช้ปฏิบัติได้จริงในชีวิตการทำงาน เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ แนวคิด และเทคนิคใหม่ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ รู้จักการเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ พร้อมกันนี้ยังเป็นการบริการวิชาการให้กับศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกที่สนใจ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ไปใช้การพัฒนาตนเอง และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
*************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode