กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นนำเสนอผลการพัมนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนปี 2558

วันที่ 19 พ.ค. 2558 )
 

จังหวัดขอนแก่นนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนปี2558

             สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนปี2558 ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย 22 ตัว ไม่บรรลุเป้าหมาย 8ตัวชี้วัด 

              วันนี้ ( 19 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.30 น ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนปี2558  นายศุภกร มูลสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นกล่าวายงานว่า กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทนำข้อมูลจปฐ.ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบทโดยจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานทุกครัวเรือน เป็นประจำทุกปี และข้อมูลพื้นฐานในเขตเมืองในระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2558มีการเสวนาภารกิจของหน่วยงานกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจปฐ.หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และการเสวนาอปท.กับการใช้ประโยชน์จปฐ.ขอนแก่น มี 26 อำเภอ 198 ตำบล 2,138 หมู่บ้าน263,856 ครัวเรือน เทศบาล 33 แห่ง 471 ชุมชน 74,567 ครัวเรือนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 2555-2559 จปฐใหม่มี 5 หมวด 3 ตัวชี้วัด ข้อมูลกชช.2 ค มี7 หมวด 33 ตัวชี้วัดขอนแก่นมีตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย 22 ตัวพัฒนาดีขึ้น 20 ตัวชี้วัด ด้อยกว่าปี 2557 2 ตัวชี้วัดคือครัวเรือนไม่สูบบุหรี่และคนพิการได้รับความดูแลจากครอบครัว ไม่บรรลุเป้าหมาย 8ตัวชี้วัด เช่นเรื่องการดื่มสุรา ส่วนรายได้เฉลี่ย69,940 บาทต่อคนต่อปี อ.มีรายได้น้อยที่สุด อ.โนนศิลา 57,580 บาท/คน/ปี มากที่สุด อ.ซำสูง 88,515 บาทรายจ่าย 40,685 บาท/คน/ปีอ.โนนศิลาจ่ายเฉลี่ยน้อยสุด 32,584 บาท อ.เมืองขอนแก่น จ่ายสูงสุด 25,269 บาทส่วนความสุขของคนใจนจังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับ 8.29อ.ที่มีความสุขมากที่สุด อ.บ้านฝาง อยุ่ระดับ 8.90 อ.ที่มีความสุขน้อยคืออ.อุบลรัตน์ 7.66 ส่วนครัวเรือนที่ไม่บรรลุเป้าหมาย เรื่องรายได้ 5 อันดับคือ อ.โคกโพธิ์ชัย ซำสูง พล กระนวนและ อ.บ้านแฮดปัญหาที่ควรแก้ไข 10 อันดับขอนแก่น คือ กีฬาการศึกษา การเรียนรู้โดยชุมชน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน คุณภาพดิน น้ำ ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ การมีงานทำ ผลผลิตจากการทำไร่และการมีที่ทำกิน

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode