กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ผลงานรัฐบาล
3 กระทรวงใหญ่ จับมือ พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย เตรียมพร้อมรองรับแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

วันที่ 16 พ.ค. 2558 )
 

         วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. – ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานความร่วมมือ "การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องมัฆวาน AB สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

            ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า "กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศที่ส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ซึ่งยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมจากที่รัฐบาลได้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาประเทศที่กำลังประสบปัญหาความไม่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นเมืองต้นแบบ โดนมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารูปแบบการจัดทำเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่อุตสาหกรรมเดิม”

            ทั้งนี้ในส่วนการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เริ่มผลักดันความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2552 และมีพัฒนาการความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมเป็นลำดับขั้นตอน จนได้คุณลักษณะซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาใน 5 มิติ คือ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติการบริหารจัดการ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นรูปธรรมและได้จัดสรรงบประมาณให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีโครงการย่อยที่กำหนดกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินการครอบคลุมทุกแผนงานที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ดังจะขอยกตัวอย่างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการดำเนินการขับเคลื่อนแผนงานใยจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่กระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้นแบบ โดยจากผลการศึกษาได้กำหนดเป้าหมายสำหรับการวางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะเวลา 5 ปี

            ดร.อรรชกา สีบุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่า "การที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ หรือ  Low Carbon Society ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในลำดับสูงสุด เป็นเรื่องที่มีความท้าทายเป็นอบย่างมาก เนื่องจากทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน รวมถึงทุกคนต้องรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนให้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากทุดภาคส่วนในวันนี้ไม่ประสานความร่วมมือ โดยเฉพาะหน่วยงานหลัก 3 กระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ร่วมมือผลักดันเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งหน่วยงานส่วนกลางปละส่วนท้องถิ่นที่แสดงเจตนาร่วมมือกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประเทศไทยเพื่อเป้าหมายสูงสุดของการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ เป็นสังคมแห่งการเกื้อกูล เกิดความเชื่อมั่นและไว้ใจซึ่งกันและกัน”

            ด้าน ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial town) ซึ่งได้มีการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ อันประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระบุรี ปราจีนบุรี นครราชสีมา ขอบแก่น สุราษฎร์ธานี และสงขลา อีกทั้งมีการส่งเสริมให้พื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดข้างต้นจัดทำแผนงาน และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรองรับแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่จะเกิดขึ้น

            สำหรับปี 2558 นี้ ได้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม นครราชสีมา ขอบแก่น สุราษฎรธานี และสงขลา โดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ประชาชน ตลอดจนเยาวชนในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมากขึ้น สามารถพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode