กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
เชิญชวนสมัคร เข้าเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ 29 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 770 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๔ (๓) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อควบคุมกำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จึงต้องมีการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการใหม่ ภายใน ๖๐ วัน
               นายประวิน พัฒนะพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม แผนปฏิบัติงานในการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อ ๑๔ (๓) อย่างไม่เป็นทางการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เปิดรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จัดทำบัตรเลือกตั้งตามประมวลจริยธรรมฯ และจัดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ จัดส่งบัตรเลือกตั้ง ให้กับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตรวจนับบัตรเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประกาศผลการเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และเสนอสำนักงาน ก.พ. แต่งตั้ง ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๔ (๓) คัดเลือกได้กำหนด ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดต่างๆ ตามความเหมาะสม
               การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหน้าราชการเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ที่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.พ. (๒) กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการเลือกกันเองให้เหลือสองคน (๓) กรรมการสองคนเป็นข้าราชการในส่วนราชการที่ดีรับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการนั้น (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเสนอให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการชุดนี้ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และเป็นผู้มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของส่วนราชการนั้น ในปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างรวมทั้งหมด ๓,๒๗๓ คน
               ผู้สนใจสมัครเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์จากข้อมูลที่ผ่านมา ดังนี้ คณะกรรมการจริยธรรม ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๔ มีผู้สมัคร จำนวน ๗ คน คณะกรรมการจริยธรรม ชุดที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ มีผู้สมัคร จำนวน ๗ คน ดังนั้น การดำเนินการคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ที่สนใจ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย เป็นผู้มีเกียรติ และเป็นที่ยอมรับของข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมสมัครเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้คณะทำงานดำเนินการคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode