กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 30/2558 กรมเจ้าท่า กำหนดระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการออกหนังสือ คนประจำเรือประมง พ.ศ. 2558

วันที่ 17 มี.ค. 2558 )
 

กรมเจ้าท่า กำหนดระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการออกหนังสือ

คนประจำเรือประมง พ.ศ. 2558

                 กรมเจ้าท่า กำหนดระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการออกหนังสือคนประจำเรือประมง พ.ศ. 2558 เพื่อให้การดำเนินการตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2532 ในเรื่องการนับระยะเวลาปฏิบัติงานในทะเลสำหรับคนประจำเรือประมงเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อสมัครสอบ        ขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถและให้ใช้เป็นเอกสารพยานการเลิกจ้างตามมาตรา 288 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456

                  กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้ หรือการรับรอง    ผู้ทำการในเรือและจดทะเบียนควบคุมคนประจำเรือ และการออกหนังสือคนประจำเรือ กำหนดระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือคนประจำเรือประมง พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังนี้

                 หนังสือคนประจำเรือประมง (SEAMAN.BOOK.FISHING.VESSEL).หมายความถึง เอกสารประจำตัว           ของคนประจำเรือประมงที่กรมเจ้าท่าออกให้กับผู้ประสงค์จะลงทำการในเรือประมงสำหรับบันทึกประวัติ ความรู้ การฝึกอบรม ประสบการณ์การปฏิบัติงานในทะเล หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ทำการในเรือประมง และใช้เป็นใบพยานการเลิกจ้าง         ตามมาตรา 288 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 ทั้งนี้ บุคคลที่ประสงค์ขอรับหนังสือ   คนประจำเรือประมงต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นบุคคลผู้ได้รับการรับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรง    พร้อมที่จะทำงานในเรือได้ สามารถยื่นคำขอได้ที่กองมาตรฐานคนประจำเรือ หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา               เอกสารสำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป พร้อมใบรับรองแพทย์     ที่แสดงว่ามีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานในเรือได้ กรณีที่เคยมีหนังสือคนประจำเรือ ให้นำหนังสือคนประจำเรือเล่มเดิม     มาแสดงด้วย ในกรณีหนังสือคนประจำเรือสูญหาย ให้ยื่นหลักฐานการแจ้งความ  เมื่อกองมาตรฐานคนประจำเรือ              หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาได้รับคำขอรับและได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การออกหนังสือคนประจำเรือประมงแล้ว ให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติ กองมาตรฐานคนประจำเรือ                หรือผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ออกหนังสือคนประจำเรือประมงให้กับผู้ยื่นคำขอให้แล้วเสร็จภายในสามวัน     ทำการนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ทั้งนี้ หนังสือคนประจำเรือประมงจะมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือคนประจำเรือประมง

                 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมเจ้าท่า กองมาตรฐานคนประจำเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02 233 1311-8 ต่อ 422 , 320

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

18 มีนาคม 2558
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode