กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” ณ ทําเนียบรัฐบาล

วันที่ 13 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1178 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ” โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
                นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ”โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล มีผู้ได้รับมอบรางวัลทั้งสิ้นจำนวน ๓๔ รางวัล โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ ระดับประถมศึกษา ๑๒ รางวัล ระดับมัธยมศึกษา ๑๐ รางวัล และระดับอุดมศึกษา ๑๒ รางวัล หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการเรียงความ "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ” และถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ รวมถึงผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
               สามารถอ่านรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ”จำนวน ๓๔ รางวัล ระดับประถมศึกษา ๑๒ รางวัล ระดับมัธยมศึกษา ๑๐ รางวัล และระดับอุดมศึกษา ๑๒ รางวัล หัวข้อรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
ระดับประถมศึกษา ๑๒ รางวัล
หัวข้อที่ ๑ ด.ญ.วรวรรณ ขันตี ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ จ.เชียงใหม่ ๒ ด.ญ.มุนิสรา กุลสอนนาน ร.ร.บ้านนายผล กทม. ๓ ด.ญ.ธัญภรณ์ อุทะปา ร.ร.บ้านกู่โกสีย์วิทยา จ.นครราชสีมา ๔ ด.ญ.เพชรรัตน์ ศรีพรหม ร.ร.บ้านกู่โกสีย์วิทยา จ.นครราชสีมา ๕ ด.ญ.มุทิตา จิตประสงค์ ร.ร.บ้านโนนผักชี จ.นครราชสีมา ๖ ด.ญ.ใบเฟิร์น ฉ่ำปรีชา ร.ร.วัดไทร (สินศึกษาลัย) จ.นครปฐม ๗ ด.ญ.เกศกนก ฟุ้งขจร ร.ร.วัดไทร (สินศึกษาลัย) จ.นครปฐม ๘ ด.ญ.นพมาศ พรหมเพชรนิล ร.ร.วัดวาลุการาม จ.ชุมพร ๙ ด.ญ.กรกต นิลพุดซา ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ จ.ลพบุรี ๑๐ ด.ญ.ส่วยห่าน ลุงยะ ร.ร.บ้านเวียงหวาย จ.เชียงใหม่ ๑๑ ด.ญ.พิยะดา สันติเอกชุน ร.ร.บ้านกู่โกสีย์วิทยา จ.นครราชสีมา ๑๒ ด.ญ.กุลธิดา ศรีกลัด ร.ร.วัดตะกล่ำ กทม.
ระดับมัธยมศึกษา ๑๐ รางวัล
หัวข้อที่ ๑ ไม่มีผู้เหมาะสม ๒ น.ส.น้ำหวาน แก้วสุวรรณ ร.ร.วัดลานบุญ กทม. ๓ น.ส.รัตน์ติยากร มีรัตน์ ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร ๔ ด.ญ.รพีพรรณ พันธุ์รัตน์ ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา ๕ น.ส.ปนัฐดา มิ่งส่วน ร.ร.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ๖ ไม่มีผู้เหมาะสม ๗ นายชนาธิป จิตเสงี่ยม ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จ.แพร่ ๘ น.ส.ทิพย์ภาภรณ์ พรหมจินดา ร.ร.สตรีระนอง จ.ระนอง ๙ น.ส.กนกพร จองเดิม ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี ๑๐ ด.ญ.มูนีเราะห์ ดีสะเอะ ร.ร.อิสลาฮียะห์ จ.ยะลา ๑๑ น.ส.ธนภรณ์ ศิริวิทยากุล ร.ร.เมืองยางศึกษา จ.นครราชสีมา ๑๒ น.ส.จินดารัตน์ สุดงาม ร.ร.ศรีหนองกาววิทยา จ.ขอนแก่น
ระดับอุดมศึกษา ๑๒ รางวัล
หัวข้อที่ ๑ นายอำพันเทพ ธารวณิชย์การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. ๒ น.ส.กนกพร สุวรรณคง ม.ทักษิณ จ.สงขลา ๓ น.ส.จำเริญลักษณ์ ทองล้วน สถาบันไทย-ญี่ปุ่น กทม. ๔ นายณัฐวุฒิ นิ่มน้อย ม.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม ๕ นายปัณณทัต มาตย์นอก ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๖ น.ส.กานต์ธิดา อักษร ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ๗ น.ส.อุสนา หวาเอียด ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา ๘ น.ส.นพมาศ เขื่อนแก้ว ม.เชียงใหม่. จ.เชียงใหม่ ๙ นายนฤนาท พริมมา ม.เทคโนโลยีมหานคร กทม. ๑๐ น.ส.อนัญญา จารุณ ม.ธรรมศาสตร์ กทม. ๑๑ น.ส.วิชชุดา ภูลายขาว ม.ราชภัฎอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ๑๒ นายวิมลศักดิ์ ปราบนอก ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลาเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode