กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจำปี 2554 ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

วันที่ 6 ส.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นางอุไรวรรณ รัตนแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ก.พ. ว่าจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจำปี 2554 ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 1 - 22 สิงหาคม 2554 โดยมีทุนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 2 หน่วย รวม 2 ทุน ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นผู้ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด (ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2554
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอใบสมัครได้ที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร พร้อมพิมพ์ใบสมัคร และแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัคร ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th/ หัวข้อ การสอบเพื่อรับทุนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode