กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดชลบุรี จัดการประชุมผู้ช่วยสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดชลบุรี

วันที่ 7 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 460 คน)
 
สภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดชลบุรี จัดการประชุมผู้ช่วยสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 นายประชา เตรัตน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นประธานประชุมคณะทำงานผู้ช่วยสภาปฏิรูปแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทั้ง 18 ด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดเวทีสภาปฏิรูประดับอำเภอ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นคณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง โดยรัฐประหารยึดอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ และได้ดำเนินการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติขึ้น เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความ เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ทำให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม
สำหรับจังหวัดชลบุรี มีนายประชา เตรัตน์ เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้นำผู้สมัครทั้งหมดมาเป็นคณะทำงาน 18 ด้าน เพื่อผู้ช่วยสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริการราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลัง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ด้านพลังงาน ด้านระบบสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคมชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ด้านการแรงงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและค่านิยม ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและนวัตกรรม และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อลงพื้นที่ แก้ไข และหาวิธีในการปฏิรูปเพื่อประชาชน

และในวันนี้เป็นการประชุมคณะทำงานผู้ช่วยสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะทำงานทั้ง 18 ด้าน ในวันนี้เพื่อสรุปรายงานการจัดเวทีเสวนาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยระดับอำเภอสัตหีบและอำเภอพนัสนิคม ที่ผ่านมา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ระดับอำเภอ ครั้งต่อไป โดยเดือนมีนาคม 2558 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 จัด ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา ส่วนในวันที่ 20 และ 27 มีนาคม 2558 ได้จัดเวทีสภาปฏิรูป ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี ทั้งนี้ นายประชา เตรัตน์ เสนอว่าหาก มีการถ่ายทอดเสียง โดยวิทยุชุมชน ในพื้นที่ จะเป็นอีกช่องทาง เพื่อให้ประชาชน ได้รับฟัง เกิดความเข้าใจ และมีส่วน ร่วม ในการปฏิรูป ประเทศมากยิ่งขึ้น และร่วมหาแนวทาง และวิธีแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งการคัดเลือก กลั่นกรอง ผู้ร่วมงาน ในการทำงานในด้านการปฏิรูป ดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมจัดร่างและ เสนอ นโยบาย เพื่อร่างรัฐธรรมนูณต่อไป
 
**********************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode