กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กระบี่รุกโครงการผลิตและกระจายพันธุ์แพะเนื้อเพื่อผลิตอาหารฮาลาลบริการนักท่องเที่ยว แก้ปัญหาการขาดแพะเนื้อพันธุ์ดีที่จะใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์

วันที่ 12 มี.ค. 2558 )
 
กระบี่รุกโครงการผลิตและกระจายพันธุ์แพะเนื้อ
เพื่อผลิตอาหารฮาลาลบริการ\นักท่องเที่ยว แก้ปัญหาการขาดแพะเนื้อพันธุ์ดีที่จะใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
 

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จังหวัดกระบี่ โดยสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่ ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 ดำเนินงานโครงการศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์แพะเนื้อเพื่อผลิตอาหารฮาลาลบริการนักท่องเที่ยว วงเงิน12,057,900 บาท (สิบสองล้านห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาท)ซึ่งการดำเนินงานจะประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ศูนย์ผลิตและกระจายแพะพันธุ์ดีสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน งบประมาณ 11,826,700 บาท ซึ่งคณะกรรมการประเมินฟาร์มเครือข่ายระดับเขตคัดเลือกเกษตรจากฟาร์มเครือข่ายที่ผ่านการอบรม จำนวน 1 ฟาร์มต่อจังหวัด เมื่อคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมของฟาร์มเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว จะดำเนินการให้ฟาร์มเครือข่ายทำสัญญาการผลิตแพะกับสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่ โดยต้องระบุในสัญญาว่าจะเลือกเลี้ยงแพะพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งเท่านั้น หลังจากนั้นสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่ผลิตพ่อแม่พันธุ์แพะ อายุ 8 เดือนและจำหน่ายให้กับฟาร์มเครือข่ายโดยจะจำหน่ายในราคาของกรมปศุสัตว์ ให้กับฟาร์มเครือข่ายจำนวน 11 ตัวต่อฟาร์ม (ตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 10 ตัว) หลังจากนั้นฟาร์มเครือข่ายจะนำแพะที่ได้ไปเลี้ยงเพื่อผลิตเป็นลูกแพะจำหน่ายให้แก่เกษตรกรเครือข่ายรายอื่นๆ ต่อไปกิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์” งบประมาณ 231,200 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวเกษตรกรมีความต้องการเป็นอย่างมากถ้าหากไม่ดำเนินอาจจะทำให้เนื้อแพะสำหรับบริโภคในพื้นที่ขาดแคลน อีกทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อจะให้เกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีความต้องการแพะเนื้อสูง เช่น มาเลเซีย บรูไนและอินโดนีเซีย และเป็นการพัฒนาระบบการผลิตการปศุสัตว์ ให้สอดคล้องและได้มาตรฐานสากล ตรงตามเงื่อนไขประเทศคู่ค้า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
**************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode