กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 พบผู้บริหารปลูกฝังการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น

วันที่ 12 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 432 คน)
 

ราชภัฏโคราช ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 พบผู้บริหารปลูกฝังการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พบผู้บริหาร ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง ส่งเสริมการมีประชาธิปไตยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายเรืองยศ ดวงสูงเนิน หัวหน้างานการมีส่วนร่วมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ได้มีการจัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 พบผู้บริหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง ค่านิยม 12 ประการ โดยได้รับเกียรติจาก พระครูธรรมธรวีระ วีรโช เจ้าอาวาสวัดท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย และพระครูสุตธรรมวิสิฐ รองเจ้าคณะอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้

สำหรับการจัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบนโยบายความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ระเบียบข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งยังกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีความตื่นตัวในการติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝัง เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักความรับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนตามค่านิยมของไทย 12 ประการได้อย่างถูกต้อง
 
**************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode