กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

วันที่ 11 มี.ค. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐในรูปแบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Applications) จากจุดเดียวผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Applications Center) หรือ GAC ซึ่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จัดทำขึ้นโดยมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่ทำการพัฒนา Mobile Applications เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรืออยู่ระหว่างการพัฒนา Mobile Applications ใหม่ และส่ง Mobile Applications เหล่านั้นให้กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบรรจุไว้ในศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการเข้าถึงบริการ ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นรูปธรรม
               โครงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ ที่เรียกว่า "ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ” (Government Applications Center) หรือ GAC เป็นโครงการที่ได้มีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง โดยให้ สรอ. ดำเนินการจดทะเบียนชื่อและเป็นผู้ถือครองโดเมนเนมภายใต้ชื่อ "apps.go.th” สำหรับเป็นศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐเพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Applications) ทั้งหมดของภาครัฐจากจุดเดียว โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลด "GAC” ในรูปแบบ Mobile Applications ได้จากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทั้งในระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และ แอนดรอยด์ (Android) ทั้งนี้ที่ผ่านมามีหน่วยภาครัฐต่างๆ ได้นำ Mobile Applications ที่ได้พัฒนา บรรจุไว้ในศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๘๑ applications จาก ๑๘ กระทรวง และ ๑ กลุ่มหน่วยงานอิสระ (จากการสำรวจอย่างไม่เป็นทางการ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘) โดยสามารถ จัดหมวดหมู่และเรียงลำดับ Mobile Applications ตามประเภทของบริการที่มีการพัฒนามากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ หมวดการเดินทาง ขนส่ง และคมนาคม ๑๕ applications หมวดสุขภาพและการสาธารณสุข ๑๕ applications หมวดการเงินภาษีและธุรกิจ ๑๒ applications หมวดสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน ๘ applications หมวดอื่นๆ ๖ applications
               รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งการดำเนินนโยบายดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐและปรับปรุงการให้บริการประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยโครงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ จะช่วยให้ประชาชนผู้ที่รับบริการภาครัฐสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Devices) ได้ ซึ่งความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว จะช่วยให้เกิด การบูรณาการทำงานจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยถือความต้องการของประชาชนเป็นลำดับแรก
               ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ จะนำเสนอ Applications ต่างๆ ให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาบรรจุในศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ ประกอบด้วย ๔ แอปพลิเคชั่น ได้แก่ แอปพลิเคชันที่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชันที่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้ทุกสถานี แอปพลิเคชันที่สามารถรับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ทุกสถานี และแอปพลิเคชันนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย เพื่อให้ประชาชนดาวน์โหลดไปใช้งานต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode