กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 11 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 511 คน)
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ประจำปีการศึกษา 2557

นายรุ่งโรจน์ นิ่มนวลเกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กอออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ในจังหวัดนครปฐมประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 109 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 545,000 บาท ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลสากรทางการศึกษา (ใกล้กับ ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเทิดพระเกียรติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติก ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรวงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม ทรงพระกรุณาประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ และได้รับการรับรองเป็นองค์การกุศลสาธารณประโยชน์ ลำดับที่ 573 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 อีกด้วย

ในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาเด็กออทิสติกและเด็กพิการให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จะพิจารณาจากเด็กออทิสติกชนิดรุนแรงและยากจนมากเป็นอันดับแรก และพิจารณาเด็กพิการประเภทอื่นๆ เป็นลำดับต่อไป อีกทั้งผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องมีสมุดประจำตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุ หรือเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ในกรณีที่เคยได้รับทุนการศึกษา จะพิจารณาจากผลการใช้ทุนการศึกษา และส่งแบบรายงานการใช้จ่ายตรงตามวัตถุประสงค์ ครบตามกำหนด และผู้ขอรับทุนการศึกษามีพัฒนาการดีขึ้นมากน้อยเพียงใด โดยศูนย์การศึกษาพิเศษฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป
 
**************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode