กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เตรียมจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1209 คน)
 
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เตรียมจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 

นายอภิวัชร์ มีเสือ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 จัด "โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม” โดยกำหนดจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการในวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโครงการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) และการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดจากการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของกรมสรรพสามิตต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ "สรรสามิตใกล้ชิดสังคม” (พื้นที่แห่งการเรียนรู้) ทำหน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างกรมสรรพสามิตกับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เป็นศูนย์กลางในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคสุรา ยาสูบ การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งจัดเก็บเป็นคลังความรู้ให้นักเรียนและชุมชนได้เรียนรู้ แบ่งปัน เป็นแปลงเกษตรเพาะปลูกพืชผักปราศจากสารเคมีให้เป็นแหล่งอาหาร เป็นศูนย์การแปรรูปและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนและสมาชิกชุมชน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่าย "สรรพสามิตจิตอาสา” จากบุคลากรสังกัดกรมสรรพสามิต และเพื่อให้กรมสรรพสามิตเป็นองค์กรต้นแบบในการเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงกระบวนการทำลายของกลาง สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ระดับสากล ตลอดจนเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพสามิตเพิ่มมากขึ้น โดยเล็งเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการชำระภาษีสรรพสามิตด้วยความสมัครใจ และตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพื่อประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน ผู้เสียภาษี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมสรรพสามิตในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) และเพื่อให้เกิดกระบวนการนำของกลางสุรา ยาสูบที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว นำไปใช้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชนอีกด้วย
*************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode