กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
๖ มีนาคม “วันดาวสู่ฟ้า” สภากาชาดไทย

วันที่ 6 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 824 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

                สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมคัดสรรรอบสุดท้าย "วันดาวสู่ฟ้า”โครงการสรรหา"กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวรายงาน รวมถึงคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๓-๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

               นางสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวว่า โครงการสรรหา "กุลบุตร - กุลธิดากาชาด” เป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดงานกาชาด ซึ่งในปี ๒๕๕๘ นี้ เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว และเพื่อสรรหาเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีใจรักในการเป็นอาสาสมัคร ชอบช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและผู้ด้อยโอกาส เรียกว่า "กุลบุตรกาชาดและกุลธิดากาชาด” เพื่อสืบทอดอุดมการณ์ของกาชาดสู่เยาวชนรุ่นต่อไป และทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลสาธารณะ ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่างๆที่สภากาชาดไทยจัดขึ้น

               สำหรับโครงการสรรหา "กุลบุตร - กุลธิดากาชาด” ในครั้งนี้ มีเยาวชนอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปี ทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สนใจสมัครเข้ารับการคัดสรร จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๙ คน ซึ่งคณะกรรมการคัดสรรรอบแรกได้ทำการสัมภาษณ์และคัดเลือกไว้ จำนวน ๖๐ คน เพื่อมาเข้าค่ายคัดสรร ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแห่งนี้ ตลอดระยะเวลา ๔ คืน ๕ วัน ของการเข้าร่วมกิจกรรมคัดสรรในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดสรรทั้ง ๖๐ คน นอกจากจะได้รับความรู้เรื่อง        การกาชาดแล้ว ยังจะได้เรียนรู้เรื่องการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม การทำงานและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปัน การเป็นผู้มีบุคลิกและมารยาทที่ดี กล้าแสดงออกซึ่งความสามารถและทักษะที่มีระหว่างการร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สภานายิกาสภากาชาดไทยด้วยการทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ อีกด้วย

               ในการคัดสรรผู้ที่จะได้รับตำแหน่ง "กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” นั้น คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย    นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ และนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดสรรทั้ง ๖๐ คน ให้เหลือ ๑๐ คน จากนั้น ในรอบสุดท้าย คัดสรรให้เหลือผู้ได้รับตำแหน่ง "กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” และ"รองกุลบุตร-รองกุลธิดากาชาด” รวม ๔ ตำแหน่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการจะได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ได้รับรางวัลพิเศษ อีก ๓ รางวัล คือ รางวัล "ขวัญใจมวลมิตร” รางวัล "ขวัญใจ Red Cross” และรางวัล "ขวัญใจดาวสู่ฟ้า”

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode