กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ผลงานรัฐบาล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

วันที่ 27 ก.พ. 2558 )
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์สินค้าและบริการอินทรีย์ไทย ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือนโยบายด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยมีข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าอินทรีย์ (MOU) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์สินค้าและบริการอินทรีย์ไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2558 - 2564 ซึ่งมีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน การสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย และการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไทย
ทั้งนี้ การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับกองทัพอากาศ ดำเนินโครงการจัดการวัสดุอินทรีย์และขยะสด เพื่อผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ โดยในปี 2557 ดำเนินโครงการใน 9 จังหวัด 11 ค่าย จัดทำปุ๋ยหมัก 19 แห่ง ปริมาณ 100 ตัน น้ำหมักชีวภาพ 15 แห่ง ปริมาณ 17,050 ตัน และการจัดอบรมสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ 18 ครั้ง เกษตรกรจำนวน 1,675 ราย


*****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode