กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมประชาสมพันธ์ (คพ.กปส.)

วันที่ 20 ก.พ. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กรมประชาสัมพันธ์จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ (คพ.กปส.) โดยมีนายจําลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กองคลัง สํานักงานส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

               นายจําลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมประชาสัมพันธ์ (คพ.กปส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ได้มีการพิจารณาประเด็น เรื่องของการอนุมัติจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ปริ้นเตอร์และเครื่องสํารองไฟสําหรับหน่วยงานต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑๐ หน่วยงาน การอนุมัติครั้งนี้อยู่ในหลักเกณฑ์ ตามที่กระทรวงไอซีทีกําหนด เป็นการจัดหาครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดหาโดยมีข้อกําหนดการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ คน ต่อ ๑ เครื่อง และเมื่อทาง คพ.กปส. ได้อนุมัติเงินและการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจัดซื้อจัดหาตามจํานวนเงินและหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยราคากลางที่ทางกระทรวงไอซีทีกําหนด เป็นราคาที่ทุกหน่วยงานหาซื้อได้ปัจจุบันมีข้อกําหนด ทุกหน่วยงานที่ต้องการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การจัดหาและทดแทน จําเป็นจะต้องผ่านการอนุมัติ จาก คพ.กปส. โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

               ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นเรื่องของแหล่งเงินที่มา ถ้าเป็นเงินรายได้ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตามขั้นตอน ทางผู้อํานวยการกองคลังได้ชี้แจงการใช้เงินงบพื้นฐานที่ไม่ใช่งบครุภัณฑ์มาจัดซื้อ จําเป็นที่จะต้อง ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ถ้าหากมีความจําเป็น ได้ให้คําแนะนําว่าควรใช้เงินรายได้ที่สํานักงานหรือหน่วยงานมีอยู่ในการจัดซื้อตามระเบียบที่ถูกต้อง ในขณะนี้มีหน่วยงานที่ขออนุมัติมา ได้แก่ ศสช., กพร., สปข.๘, ส.ปชส.บึงกาฬ, ส.ปชส.สมุทรสงคราม, ส.ปชส.ปัตตานี, ส.ปชส.ชุมพร, ส.ปชส.สตูล, ส.ปชส.ตราด, ส.ปชส.กาฬสินธุ์ เมื่อ คพ.กปส. ได้อนุมัติหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถจัดซื้อจัดหาได้ทันทีและต้องรายงานกลับมาที่ คพ.กปส. เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานทั้งหมด ส่งให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรี (คพ.นร.) ต่อไป
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode